Daglige arkiver: 22. februar 2021

Grenland, en vital region

På oppdrag fra Grenlandsrådet, utredet Agenda Kaupang i 2015 ulemper og fordeler ved sammenslåing.

Tidligere fylkesmann Kari Nordheim-Larsen så i 2016 for seg to kommuner i Grenland. Siljan, Kien, Porsgrunn og Bamble i den ene og Kragerø, Drangedal i den andre. Et av argumentene var at både Siljan og Drangedal vær for små til å kunne levere spesialiserte og kompetansekrevende tjenester i egen regi.

I juli 2017 publiserte Kommunal rapport en meningsmåling hvor 58% av innbyggerne var positive til sammenslåing, mens 55% i Porsgrunn var negative.

Hvis vi ser til Vestfold, så var det 26 kommuner i 1963. I dag er det 6.

Hovedregelen bør være frivillig sammenslåing.

Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan inngår i samme bolig- og arbeidsmarkedsregion med omfattende pendling og tettstedoppslitting.
Planlegging og utvikling har behov for kommuneoverskridende perspektiver.

En kommune på 120 000 innbyggere er stor nok til å kunne overta ansvaret for kollektivtransport og fylkesveier. En storkommune kan utvikle større fagmiljøer, redusere sårbarhet og ivareta spesialkompetanse.

Innen tjenesteproduksjon vil en storkommune kunne gi stordriftsfordeler. Stedbundne tjenester som utdanning, pleie- og omsorg vil ikke nødvendigvis berøres av sammenslåing.

Når det gjelder myndighetsutøving, er det ofte pekt på at det ikke er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandlere og innbyggere. På motsatt side, kan en storkommune medføre at det blir større avstand til kommuneadministrasjonen. Størst blir endringene for de minste kommunene.

Kanskje må det innføres nærdemokratiske ordninger som kompensasjon for mindre påvirkingsmuligheter. En fare er at småsteder får mindre oppmerksomhet.

Økonomisk er det usikkert hvilke konsekvenser en sammenslåing får.
Det blir stordriftsfordeler og kostnadsreduksjoner i tjenesteproduksjon, men inntektsendringer er avhengig av skatte- og avgiftsnivå som er i kontinuerlig endring.